Mission

Mission statement

De ‘Europese Arabo-Friezen stamboek vzw’ is van, voor en door de fokkers van Europese Arabo-Friese sportpaarden. Haar werking is verspreid over meerdere landen. De zetel van de vereniging enhet centrale eggingschap bevinden zich in België.Vanuit de overtuiging dat het doordacht in kruisen van andere rassen op het Friese paard, de beste paarden voor de aangespannen –en dressuursport geeft, wordt de werking georganiseerd. Pijlers daarin zijn het bijhouden van het stamboek, het bepalen en het uitvoeren van het foktechnische beleid en het bevorderen van de afzet van de paarden. De ‘Europese Arabo-Friezen stamboek vzw’ functioneert op een democratische wijze. De vertegenwoordigers van de leden worden bij de vierjaarlijkse verkiezingen aangeduid. Zij stippelen het beleid uit en dragen de verantwoordelijkheid voor de vereniging.

In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn er garanties ingebouwd voor een minimum vertegenwoordiging van elke regio. Ten opzichte van het stamboek van het Friese paard is er veel respect en ontzag. De houding is loyaal naar de andere stamboeken en de paardenwereld toe. Er wordt een grote betrokkenheid nagestreefd van de fokkers, stakeholders. Vrijwillige inzet en hulp van de leden zijn onontbeerlijk voor de werking. De dienstverlening van het secretariaat wordt zo professioneel mogelijk georganiseerd.

VISIE

Internationale dimensie

De structuur van Europese Arabo-Friezen stamboek vzw is uitzonderlijk in het fokkerijlandschap. Bij de verenigingen of stamboeken die internationaal werken, gaat het bijna zonder uitzondering om een relatie moeder-dochter stamboek. De Europese Arabo-Friezen stamboek vzw is uniek door haar werking over de grenzen heen binnen één organisatie.

Die structuur stelt enkele bijzondere uitdagingen. De voor de stamboekwerking essentiële betrokkenheid en medezegging moet georganiseerd worden over de grenzen heen en rekening houdend met de taalverschillen. De moderne communicatiemiddelen zoals , videoconferentie en conferencall, skype , staan ter beschikking voor overleg en bestuurswerk. Zo kan het vergaderwerk waarbij fysieke aanwezigheid noodzakelijk is, met zware logistieke inspanningen tot gevolg, beperkt worden tot het minimum.

De werking over de grenzen heen en het gegeven van de verschillende talen stellen eveneens een uitdaging voor het aspect ‘keuring’ dat een belangrijk element vormt binnen het selectiesysteem.

Fokkerijbeleid

De afbakening van de toegelaten kruisingen zijn de basis van de stamboekwerking. Voor de fokkers moet duidelijk zijn wat toegelaten is, wat gepromoot wordt, wat af te raden is. De Arabo-Fries is een relatief jong ras. Dat het Friese paard de basis vormt van het ras, is ontegensprekelijk. De uitdaging ligt in het vinden van de rassen die door inkruisingen het meest geschikt zijn om het fokdoel te

In vergelijking tot het aantal Arabo-Friese paarden, komen er bijzonder veel van hen reeds voor in de rangschikking van zeker de menwedstrijden, en nu ook dressuur . Voor de ingewijden bestaat er dus geen twijfel over de bestaansreden van het ras. Om de impuls te krijgen die nodig is om het ras definitief op de kaart te zetten, moet er voor gezorgd worden dat iedereen die met de men –en dressuursport begaan is, op de hoogte geraakt van de bijzondere aanleg van dit paard.

Vrijwilligersgebeuren

Het is niet alleen de beperktheid van middelen die er voor doet kiezen om de werking van de vereniging en het stamboek in de handen van de fokkers te leggen. Fokkerij is per definitie een zaak van democratie. Niemand heeft de waarheid in pacht en bezit de wijsheid om de lijnen uit te zetten.

Overleg, bespreken, uitdiscussiëren, sturen en bijsturen, het hoort er allemaal bij. Fokkerij kan niet zonder gemeenschap. Fokkers/ leden stippelen het beleid dus best met mekaar uit. Het uitvoerende werk kan uiteraard wel uitbesteed worden.

Projecten

Om te kunnen realiseren wat in de visie gesteld is, dient een aanpassing van de structuur zich aan als eerste werkpunt. Het uitgangspunt is de opdeling van de werking in regio’s. De samenstelling van de internationale bestuursorganen en de commissies gebeurt van daaruit. Er is nood aan een commissie voor het foktechnische beleid, sportcommissie en een promotie/actviteiten commissie. In eerste instantie schrijft elk van de commissies een actieplan uit. Ze zetten op papier wat ze in welke volgorde willen realiseren. Na goedkeuring daarvan door de raad van bestuur, werken ze punt voor punt uit.

Geschiedenis van de Fries